Специализирана дирекция "Фискален контрол" в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще осъществява ефективен контрол върху движението в страната на всички стоки с висок фискален риск, с изключение на стоките под митнически режим на Република България.

Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при представяне на резултатите от изпълнението на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на събираемостта на приходите и подобряване дейността на приходните агенции, съобщиха от МФ.

Тя допълни, че новата структура се създава в рамките на разработена концепция, чиято цел е предотвратяване на фактическите кражби на ДДС чрез фискален контрол при превозването на стоките, най-често използвани в схеми за измами с данък върху добавената стойност (ДДС) и идентифицирани от приходната администрация като рискови. Заместник-министър Петкова уточни, че на контрол подлежат всички доставки на стоки (вътреобщностни придобивания, вътреобщностни доставки, вътрешни за страната доставки и транзитно преминаващите през територията на страната от една държава-членка към друга) и всяко движение на тези стоки ще бъде въвеждано в електронен регистър "Фискален контрол" към НАП.

"Служителите от новата дирекция към НАП ще бъдат разпределени в мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол", разясни Людмила Петкова. Мобилните групи за фискален контрол ще действат основно на фискалните контролни пунктове, организирани в непосредствена близост с ГКПП с Гърция и Румъния. Функциите на тези групи включват спиране на превозните средства, проверка на документите, придружаващи стоките и поставяне на технически средства за контрол на превозните средства. Петкова допълни още, че регионалните екипи за фискален контрол ще осъществяват контрол в пет региона, като в техните правомощия са проследяване на превозните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, отстраняване на техническите средства за контрол, извършване на физически контрол на мястото на получаване/ разтоварване на стоките по вид и количество. Заместник-министърът обясни и какво се включва в понятието "технически средства за контрол" - това са обикновена пломба, както и специална пломба с GPS устройство, като GPS свързаността ще предоставя възможност за контрол в реално време върху движението на стоката от момента на поставяне на специалната пломба до разтоварването на стоката.

Сред мерките, разработени и обсъдени в работна група към МФ с представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините в България и приходните агенции, е и усъвършенстване на единната данъчно-осигурителна сметка. Предложението, около което се обединиха всички участници, се състои в създаването на две отделни сметки в единната сметка, като едната е за главници за данъци и осигуровки, а другата за лихви, съобщи финансовият заместник-министър. В рамките на дискусиите анализът на прилагането на единната сметка показа, че тя създава проблеми основно на фирми, които са във временно финансово затруднение и не могат да платят всичките си задължения в законния срок, уточни Петкова. "Съществуващата към момента поредност да се погасяват главници, лихви и разноски при принудителното събиране да бъде въведено и при доброволното изпълнение", разясни тя. Финансовият заместник-министър допълни, че изплащането на главницата прекратява натрупването на лихви и не създава ново задължение. "Това ще даде възможност на фирмите по-лесно да погасяват задълженията си и ще подобри събираемостта на публичните вземания", категорична е Людмила Петкова.