Общо 41 931 служители на администрацията са натрупали 314 541 дни невзет отпуск, което се равнява на 861 години. Данните са записани в доклада за състоянието на администрацията през 2012г., приет на днешното редовно заседание на Министерския съвет.

Средно служител има 7.5 дни натрупаната отпуска, което е ръст спрямо 2011 г. - тогава невзетата почивка общо е била 262 257 дни, или средно - 7 денонощия на човек.

Общата численост на държавната администрация в края на 2012 г. е 144 875 щатни бройки, а реално заети са 133 575. В тях са включени и данните за Министерството на вътрешните работи (МВР), чиято численост намалява с 5,2% спрямо предходната отчетна година - от 58 170 през 2011 г. до 55 170 за миналата година, съобщи правителствената пресслужба. Без МВР в министерствата щатовете са общо 7327. Най-значимо реално намаление на щатната численост през 2012 г. е имало в Министерството на външните работи – с 8.8 на сто. Намаление има в териториалната администрация - от 33 344 на 32 633 служители, в общините - от 22 980 на 22 248.

Ръст е отбелязан в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - от 6888 на 8554 заети, във финансовото министерство - от 627 на 651. Прекратени са 5836 трудови правоотношения, като 52 на сто в централната администрация.

1145 души са навършили пенсионна възраст, като 18.9% са останали на работа. Най-много такива служители има в Министерството на отбраната - 73.

Средната основна месечна работна заплата на реално заетите служители в централната администрация към 1 септември 2012 г. е 865 лв. Констатирани са дисбаланси във възнагражденията на служители, заемащи еквивалентни длъжности в различни структури. В доклада се посочва, че с нов модел се цели преодоляването им, но то не може да стане автоматично с въвеждането му, а ще се реализира в по-дългосрочен план.

В държавните агенции средното възнаграждение на месец е 697 лева, в изпълнителните агенции - 747 лева, в държавните комисии - 902 лева, а в Министерския съвет - 1181 лева.