До 10-ти април:

         По ЗКПО:
1 . Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти април:
     По ЗДДС:
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.

    По ЗСВТС:
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за месец март 2014 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2014 г.

До 15-ти април:
     По ЗКПО:
1. Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

      По  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. :
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец март
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март

     По ЗДДФЛ:
1. Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ за придобити през 2013г. доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им.

До 20-ти април:
     По ЗДДС:
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

     По ЗСВТС:
1. Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти април:
     По ЗДДФЛ:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения. 
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец март са направени само частични плащания.

До 30-ти април:
    По ЗКПО:
1.Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за първо тримесечие.

    По ЗДДФЛ:
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на 2014 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
3. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2013 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.
4. Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.
5. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г.

    По ЗДЗП:
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.