През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, показват данните на НСИ.

Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение. През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" намалява с 1.0 пункта поради по-умерените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, следван от финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 5.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на изместване на очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на фирмите през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца прогнозите им са по-резервирани. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства с 12.7 пункта. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците на дребно не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.2 пункта в сравнение с май поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани.Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "недостатъчното търсене", като в сравнение с предходния месец се забелязва засилване на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2013 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено намаление с 0.7%. Общият индекс на цени на производител регистрира спад от 0.9% спрямо предходния месец, а спрямо май 2012 г. намалява с 1.0%.