Отпадат таксите за усвояване и управление на потребителския кредит. Това стана с приемане на второ четене на текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, внесен от Йордан Цонев и група народни представители.

„Кредиторът може да събира от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за потребителски кредит. Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит”, решиха депутатите.

Предложението на депутата от ГЕРБ Данаил Кирилов да отпаднат таксите за действия, свързани с одобряване, усвояване и управление на кредита беше отхвърлено.

При обсъждането на промените депутатът от ГЕРБ Павел Гуджеров попита дали има възможност, съкращавайки тези такси, банките да излязат с друг вид такси, компенсирайки тези.

„Има възможност, когато ограничи едни такси, да се появят други. В банковия пазар има сериозна, жестока конкуренция – над 30 банки са. Разчитаме на пазара. Опитваме се да сложим ограничения за неприсъщи такси – като такса усвояване или управление на кредита, което е специфична банкова дейност, работа е на банките. Основната цел е да има яснота и равнопоставеност между кредитора и кредитополучателя. По отношение на оскъпяване или намаляване на кредитите – това е въпрос на пазара”, заяви Цонев.

Депутатите приеха текст, според който договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора. Едностранна промяна на общия разход по кредита за потребителя се допуска, когато са налице едновременно следните условия: в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита; обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора. Всяка уговорка, която противоречи на условията или ги заобикаля, е нищожна.