Най-чист в страната е въздухът на родопският връх Рожен, а Пловдив и Варна са с най-много превишения на нормите за фини прахови частици във въздуха за година, казва Валери Серафимов, началник на отдел „Мониторинг на въздуха“ в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
С по-чист въздух в София са кварталите „Горна Баня“ и „Банкя“, където преобладаващо се използва природен газ за битово отопление, допълни той.
Основният проблем на въздуха в София е замърсяването с фини прахови частици.

На територията на столицата са разположени шест автоматични измервателни станции (АИС) за качество на атмосферния въздух – в „Дружба“, „Надежда“, „Хиподрума“, „Павлово“, при Орлов мост и на Копитото.

Анализът на данните за фини прахови частици за 2013 г. показва, че най-много дни нормата е превишена в „Дружба“ (110) и Орлов мост (100).
Превишение има и в другите софийски пунктове – „Павлово“ (80), „Хиподрума“ (72), „Надежда“ (69).
По думите на специалиста

в София най-запрашени са районите в близост до големи пътни кръстовища, както и кварталите без централно отопление.

В подножието на Витоша нямат централно отопление и проблем възниква през зимата с отоплението на твърди и течни горива, тъй като се емитират атмосферни замърсители, в това число и фини прахови частици.

Трябва да се отбележи, че нивата на други атмосферни замърсители, регламентирани от европейското и национално законодателство, са
значително под допустимите норми – бензен, въглероден оксид, олово, кадмий, никел.

Серафимов посочва, че според нормативната уредба са позволени 35 дни с превишения на средноденонощната норма (50 микрограма на куб. м) за фини прахови частици във въздуха в годината.

С най-голям брой превишения за 2013 г. са двата пункта Пловдив –

„Каменица“ (173 бр. превишения) и „Баня старинна“ (143 бр.), измервателният пункт „Батак“ във Варна (155 бр.), както и пунктовете в Монтана и в с.Долни Воден – с по 139 превишения.

ИАОС публикува ежедневно данни за замърсяването на въздуха в страната по различните наблюдавани показатели. Данните са достъпни онлайн на сайта на агенцията – EEA.Government.bg, като общините имат достъп в реално време, за да могат да реагират с необходимите мерки в случай на голямо замърсяване. Данните се докладват и на Европейската агенция по околна среда.

Източник на регистрираните наднормени замърсявания са

промишлените дейности, битовото горене и транспортът, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки в общините,
посочи специалистът.

По думите му замърсяването с фини прахови частици има ясно изразен сезонен характер – повишава се значително през зимния отоплителен сезон.
Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната.
По повод публикувана наскоро преводна статия, че Перник е най-замърсеният европейски град, Серафимов коментира, че данните са от Европейската агенция по околна среда, на която ИАОС докладва, и са от 2011 г.  Броят на превишенията на нормата за фини прахови частици в Перник (пункт „Шахтьор“) намалява от 2011 г. насам – 219 превишения за 2011 г., 175 превишения за 2012 г. и 123 превишения за 2013 г.

От юни 2013 г. работи нова сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Република“ -Перник, която ще намали значително емитираните серни оксиди и прахови частици, каза специалистът.

По думите му

за 2013 г. в Перник няма превишения на нормите за серен диоксид.

Средночасовата норма за серен диоксид (350 микрограма на куб м) не бива да бъде превишавана повече от 24 пъти годишно.
Единствено измервателните пунктове в Гълъбово и Димитровград са превишили този брой за миналата година, със съответно по 45 и 57 броя превишения, посочи Серафимов.

Средноденонощната норма за серен диоксид, която не бива да бъде превишавана повече от три пъти годишно, е надмината от тези два пункта, като превишенията са съответно 4 и 5 броя.

Азотният диоксид има средночасова норма от 200 микрограма на куб. м и не бива да бъде превишавана повече от 18 пъти в годината. В нито един пункт за качество на въздуха за 2013 г. тази норма не е превишена, каза експертът.

От другите основни замърсители, които се наблюдават от Националната автоматизирана система за контрол качество на атмосферния въздух (бензен, въглероден оксид, озон), през миналата година

превишения има единствено на нормата за озон (120 микрограма на куб. м, до 25 пъти годишно).

Те се наблюдават на извънградски пунктове – София – Копитото (82 дни), Юндола (27 дни) и в Бургас – Долно Езерово (27 дни).