Специализираните карти по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) ще бъдат готови до края на 2014 г., съобщиха от Министерството на инвестиционното проектиране.

Тогава изтича крайният срок, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) трябва да бъде готова и с определянето на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Черноморското крайбрежие. Това означава, че приоритетно ще бъде създадена кадастрална карта на 29 населени места в областите Добрич, Варна и Бургас.

В момента землищата на Несебър, Черноморец, Созопол, Приморско, Китен, Лозенец, Резово, Шабла, Крапец и Кранево имат кадастрални карти, регистри и специализирани карти на всички дюни, разположени извън морските плажове. Такива специализирани карти има и за плажовете и дюните на 5 села от област Варна.

АГКК работи по създаването на специализирани карти и регистри на останалите обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), попадащи в землищата на селата Дуранкулак и Ваклино, община Шабла, област Добрич.