Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че лицата, които са подали заявление за преценка на право на пенсия за придобит осигурителен стаж съгласно законодателствата на България и Гърция и все още очакват отговор от гръцката институция, могат да поискат съдействие от българския СОЛВИТ център, съобщиха от НОИ.

За целта е необходимо лицето да попълни СОЛВИТ формуляр за подаване на жалба и собственоръчно да го подпише. Попълненият формуляр се представя в съответното териториалното поделение на НОИ, в което е подадено заявлението за право на пенсия. Представянето може да стане по пощата или чрез изпращане на сканирано копие по имейл.

Формулярът е публикуван на интернет страницата на НОИ www.nssi.bg) в рубрика "За потребителя", раздел "Формуляри", както и на сайта на СОЛВИТ www.solvit.government.bg).

Българският СОЛВИТ център си сътрудничи с Националния осигурителен институт с оглед защита правата и интересите на гражданите в областта на социалното осигуряване. Той е част от мрежата СОЛВИТ, чиято основна задача е решаване на презгранични проблеми, които са възникнали пред гражданите в резултат на неправилно прилагане на правилата за свободно движение в Европейския съюз от националните администрации на държавите-членки.