Министерският съвет реши да увеличи от 1 юли, а не от 1 октомври размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 г. от 240 лв. на 310 лв.

Освен това е предвидено и увеличаване на размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година от 150 лв. на 250 лв.

Тази сума се отпуска на семействата, отговарящи на условията за социално подпомагане, и не е променяна от 2008 г. С допълнителните средства ще бъдат подкрепени 45 000 деца.

Разширява се и кръгът на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г.

Общите средства за финансиране на мерките през 2013 г. са в размер на 26,9 млн. лв. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите в рамките на утвърдените бюджети на ДОО и на МТСП.