Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" (СДОТО), която отговаря за използването на СРС-та, да бъде изведена от структурата на МВР и да бъде обособена в самостоятелна държавна агенция към Министерски съвет, предлагат група депутати от Коалиция за България и ДПС.

С предложените промени в Закона за СРС-та, Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков, Христо Бисеров, Младен Червеняков, Атанас Мерджанов и Камен Костадинов предлагат Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

Изваждането на органа, който технически осигурява и прилага СРС от МВР и разделянето на заявителя на СРС от прилагащия СРС и поставянето му в позиция на равна отдалеченост от всички заявители на СРС ще гарантира неговата независимост и невъзможност за злоупотреба, смятат вносителите на законопроекта. Високият статут на агенцията ще се гарантира и от начина на избиране на нейния председател, който ще е с мандат от 4 години. Предлага се избирането му да става с решение на Народното събрание, по предложение на министър-председателя. Той ще има двама заместник-председатели, които се назначават от министър-председателя. В предвидените промени е посочено и изискване към председателят и зам.-председателят да не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели.

Вносителите са "за" изграждане на качествено нова постоянна парламентарна комисия за контрол над дейността на службите за сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до трафични данни по Закона за електронните съобщения. Те искат възстановяването на Националното бюро за независим и действен контрол над цялата дейност по използването и прилагането на СРС. Националното бюро ще се състои от петима членове, в това число председател и един заместник-председател, които ще се избират от парламента по подробно разписани в закона процедури.

Предлага се заявителите на СРС чрез своя бюджет да осигуряват финансово всеки отделен случай на прилагане на СРС от ДАТО, щом са преценили, че е нужно и са го поискали. Така ще бъде ясно кой за какви разходи носи отговорност и дали тези разходи са били поне относително ефективни. ДАТО ще е правоприемник на всички активи и пасиви на СДОТО, в едно с материална база и техника, а така също и на информационния фонд и архива.